انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)